7. Table Data Gateway, và Row Data Gateway

Table Date Gateway là một mẫu thiết kế mà trong đó có một đối tượng hoạt động như một gateway (cửa ngỏ ) truy cập đến table trong database .

229

Một Table Data Gateway giữ tất cả các câu lệnh SQL để truy cập vào một bản di nhất hoặc  : selects,insert,updates và deletes .  nó là phương thức cho tất cả các thao tác với cơ sở dữ liệu .

Row Data Gateway là một mẫu thiết kế mà trong đó có một object hoạt động như một Gateway đến một hàng duy nhất của một table trong cơ sở dữ liệu .

230

Môt Row Data Gateway cung cấp cho bạn các đối tượng  như một bản ghi trong cấu trúc bản ghi nhưng có thể truy cập với cơ chế thường xuyên của ngôn ngữ lập trình .Mọi chi tiết về truy cập nguồn dữ liệu được ẩn đi đằng sau interface này .

8 . Decorator (Zend_Form)